Saraséhan Kapindho
MRANATA BRAYAT MURIH
TINEMU BECIK

Ancas Tujuan
Umat kaajak nglelimbang perluné mranata murih tinemu becik
sarana nilar samubarang kang ala kang isih tinemu ana ing brayat

Cecala
Sajeroning pandemi covid-19 mesti baé tinemu prakara-prakara warna-warna kang ngosikaké urip bebrayatan. Kepara malah bisa uga prakara-prakara iku ndadèkaké dredah lan pasulayan. Ing sarasehan kapindho iki kita kaajak ngoncèki siji-siji apa to sejatiné kang dadi underaning prakara supaya saka iku kita banjur padha bisa nemokaké dalan kanggo ngudhari prakara iku. Kanggo ngudhari ruwet rentenging brayat kita lelimbang Injil Luk 3:1-6.

A. Pambuka
1. Kidung Pembuka
2.Sembahyang Pambuka
Dhuh Allah Rama ingkang mahasih, kawula ngrumaosi kasèkèngan ing brayat kawula. Kathah kekirangan lan sikap-sikap ingkang mboten laras kaliyah karsa Dalem. Kawula nyuwun sih pitulungan Dalem amrih kawula saged ndandosi gesang brayat kawula saéngga brayat ingkang kabangun saged laras kaliyan karsa Dalem. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin

3. Lilin Korona kauripaké
P: Gusti, paringa pepadhang dhateng umat Dalem mawi cahyaning katresnan Dalem.
U: Supados kawula saged dados pepadhang tumrap sesami.
P: Dhuh Rama, paringa welas asih Dalem dhateng para abdi Dalem ingkang ngantu-antu rawuhipun Putra Dalem. Paringa pepadhang dhateng petenging manah kawula ingkang ngantu-antu rawuhipun Putra Dalem. Kados déné sunaring lilin punika, kawula nyuwun mugi gesang kawula kaparingana pepadhang Dalem Sang Kristus supados dados brayat ingkang teteg-tangguh. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula.
U: Amin

B. Nglelimbang Pengalaman
1.Crito cekak

“Saya Takut Tak Sanggup Membalut Lukanya”

Beberapa tahun yang lalu, saya pernah marah pada anak lelaki saya karena suatu masalah. Saya marah sekali, bahkan membentaknya dengan keras. Namun diluar dugaan saya, ia malah melawan. Semakin saya marah, semakin ia melawan. Bahkan ucapan ibu dan adiknya juga tak mampu melunakkannya.

Padahal waktu itu kami akan pergi bersama ke sebuah tempat. Tiket perjalanan sudah lengkap kami beli. Ketika waktu semakin mepet untuk segera berangkat. Saya terpaksa mengancamnya bahwa ia akan ditinggal sendiri di rumah. Ia pun bergeming. Ia memilih untuk tinggal.

Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan tak mudah waktu itu. Saya simpan ego saya. Saya peluk dia, sambil berbisik : “Bapak minta maaf,” itu saja. Saya juga tak menjelaskan kenapa malah saya yang minta maaf. Ia tak menjawab apapun, tapi ia menyambut pelukan saya, erat, dan sempat saya rasakan isakan tangisnya. Pelan, lalu saya peluk ia lebih erat. Tak ada kata lagi.

Kami akhirnya berangkat. Di sepanjang perjalanan barulah kami berbincang. Ia mendekati saya, lalu dengan suara lirih meminta maaf. Selanjutnya kami berbincang, dan masalah yang membuat saya marah besar akhirnya cair begitu saja. Ia paham dengan sendirinya kenapa saya marah.

Namun sejak itu saya berjanji dalam hati, sebesar apapun kesalahannya, saya tak akan pernah membentaknya seperti itu lagi. Saya mungkin akan tetap marah padanya jika diperlukan, tapi tanpa bentakan yang akan melukainya.

Saya takut tak sanggup membalut luka hatinya.
I love you, son.

Disadur secara bebas dari sharing di media sosial Bp. Harry Tjahyono

2. Wawan rembag
a. Saking carios wau, punapa pamanggih penjenangan?
b. Kados pundi brayat panjenengan manawi ngalami pengalaman kados carios wau? Punapa ingkang sami dipun tindakaken?
c. Kados pundi brayat-brayat anggènipun sami mbudidaya murih komunikasi ing brayat saged lumampah kanthi saé?

C. Nglelimbang sabda Dalem Gusti
1. Injil Luk 3: 1-6
Nalika pepréntahané Kaisar Tibérius wis nyandhak limalas tauné, Pontius Pilatus dadi gubernur ing tanah Yudéa. Déné sing dadi ratu wilayah ing tanah Galiléa kuwi Sang Prabu Hérodès. Sang Prabu Filipus, sedhèrèké, dadi ratu wilayah ing tanah Ituréa lan Trakhonitis. Déné Sang Prabu Lisanias dadi ratu wilayah ana ing tanah Abiléné. Sing dadi imamimam agung nalika semana Hanas lan Kayafas. Iya dhèk jaman semana kuwi Gusti Allah paring pangandika marang Yohanes, putrané Imam Zakharia, ana ing ara-ara samun.

Yohanes ngideri sakemputing laladan Kali Yordan, maratakaké baptis pamartobat kanggo pangapuraning dosa, kaya kang katulis ing kitab sabdané Nabi Isaias,: “Ana wong nguwuh-uwuh ing ara-ara samun: ‘Padha nyawisna dalané Pangéran, lencengna dalan sing arep diambah. Jurang-jurang
kudu diurugi, lan gunung-gunung sarta punthuk dirata. Dalan sing ménggak-ménggok kudu dilencengaké, sing mendhak-mendhukul kudu dirata. Manungsa kabèh bakal padha weruh, enggoné Gusti Allah nylametaké umaté!’ ”

2. Suraosing Sabda Dalem Gusti
• Waosan Injil Luk 3: 1-6, ngemu suraos bilih kita kedah siyaga tata-tata, damel sadayanipun saé kanggé mapag rawuh Dalem Sang Kristus. Caranipun mapras ingkang mendhak mendhukul supados rata, ndamel lempeng ingkang sami ménggak-ménggok.

• Kados pundi pengalaman kita, punapa taksih wonten bab-bab ingkang dados ganjelan ing gesang kita kanggé mbangun brayat ingkang saé, tentrem lan rukun? Kita kedah wani introspeksi lan ndadosi gesang kita supados sadayanipun dados saé.

D. Panutup
1. Ngresepaké pengalaman
Wening sawetara 5-10 menit

Punapa brayat-brayat sampun mijèkaken wegdal kanggé makempal sesarengan sami pirembagan kanthi tinarbukaning manah? Sami déné caos pangampunten manawi manggihaken kalepatan saéngga brayat ngatingalaken guyub-rukun?

2. Sembahyang panutup
Dhuh Rama ingkang mahamirah, mugi karsaa ngrentahaken sih nugraha Dalem dhateng brayat-brayat kawula amrih tinebihaken saking crah sulaya,
lan namung ngudi murih tentremipun saha gesang rukun salaras kaliyan karsa Dalem. Karentahana manah andhap asor dhateng kawula supados kawula, kanthi tinarbukaning manah, saged caos pangapunten dhateng ingkang sami tumindak lepat. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin

3. Kidung Panutup