Kevikepan Semarang

Paroki St. Athanasius Agung Karangpanas

 

Paroki St. Maria Fatima Banyumanik

 

Paroki Keluarga Kudus Atmodirono

 

Paroki St. Yusup Gedangan

 

Paroki St. Petrus Kriosologus BSB

 

Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas

 

Paroki St. Theresia Bongsari

 

Paroki St. Mikael Semarang Indah

 

Paroki St Ignatius Krapyak 

 

Paroki St. Yohanes Evangelista Kudus

 

Paroki St. Jusup Pati

 

Paroki St. Antoniua Padua Kendal

Kevikepan Kedu

Paroki St. Yusup Pekerja Mertoyudan

 

Paroki St. Mikael Pancaarga

 

Paroki St Petrus dan Paulus Temanggung

 

Kevikepan Surakarta

Paroki St. Maria Kartasura

 

Paroki St. Maria Assumpta Klaten

 

Paroki St. Maria Bunda Kristus Wedi

 

Paroki Roh Kudus Kebonarum

 

Paroki St. Pius X Karanganyar

 

Kevikepan Jogja Timur

Paroki St. Antonius Padua Kotabaru

 

Paroki St. Yusup Bandung

 

Paroki St. Maria Assumpta Babarsari

 

Paroki St.Yohanes Rasul Pringwulung

 

Paroki St. Petrus Kanisius Wonosari

 

Paroki St. Paulus Pringgolayan

 

Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran

 

Paroki St. Alfonsus Nandan

 

Paroki Kristus Raja Baciro

 

Kevikepan Jogja Barat

Paroki St. Maria Assumpta Gamping

 

Paroki St Theresia Lisieux Boro

 

Paroki Administratif Maria Mater Dei Bonoharjo

 

Paroki St. Petrus dan Paulus Klepu

 

Paroki St. Yoseph Medari

 

Paroki Keluarga Kudus Banteng

 

Paroki St. Yakobus Bantul

 

Paroki St. Maria Assumpta Pakem

 

Paroki St. Petrus Warak