logokas2
Paroki St. Stephanus, Jumapolo

Paroki St. Stephanus Jumapolo

Jadwal Misa

Harian
05.30
Sabtu 
17.30
Minggu 
07.00 

Profil Paroki

Lingkungan
Wilayah

Batas 

  • Utara : 
  • Selatan : 
  • Timur : 
  • Barat : 

Paroki St. Stephanus

Jumapolo

  • All
  • Kevikepan DIY
  • Kevikepan Kedu
  • Kevikepan Semarang
  • Kevikepan Surakarta
  • Paroki